PREPARATS PER AL FUTUR

PROPOSTA DE CIUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA OLOT

Eleccions Municipals. Olot 2023

Presentació | L'Olot del futur

Parlar dels reptes de la ciutat és un exercici complex. No és gens fàcil, però sí imprescindible per tal de donar resposta a les necessitats de cada moment. La nostra obligació és detectar les tendències i les realitats emergents com a una única fórmula per aprofitar les oportunitats i anticipar-nos al futur. Afrontar aquests reptes és tasca de tots.

La construcció de l’Olot del futur és cosa de tothom i cadascú hi aporta el seu gra de sorra, personalment, des de les entitats, des de les petites, mitjanes i grans empreses, des de l’escoles, des dels serveis de salut, des de tots els àmbits de la societat.

A les properes pàgines hem recollit les actuacions del programa amb el que ens presentem a les Eleccions Municipals. L’Olot 2023-27 és el document d’accions que des de Junts proposem portar a terme en els propers anys, si les olotines i olotins ens fan confiança aquest 28 de maig.

Com veureu és un programa ambiciós, que fixa les bases d’un model de ciutat que volen desenvolupar a l’Olot dels propers anys. És un pla que compta, com no podria ser de cap altra manera, amb la col·laboració de la ciutadania i l’activitat de les nombroses entitats amb les que treballarem per poder-lo tirar endavant amb èxit.

Els temps que venen ens plantegen nombrosos reptes. El nostre futur col•lectiu serà molt diferent del passat. Haurem d’estar molt atents als canvis induïts per un món cada vegada més accelerat. Sense deixar d’entendre que aquest context comportarà situacions noves a les quals caldrà respondre per trobar les millors solucions en cada moment, hem de saber aprofitar aquests canvis com a oportunitats de millora per a Olot. Aquest és l’esperit d’aquest Programa que, a més, adquireix el compromís de contribuir a l’Agenda 2030. Així doncs, està concebut com un instrument per garantir la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible.

El Programa Olot 2023-27 és el nostre projecte de ciutat, basat en la cohesió social i els serveis a les persones, en l’equilibri territorial i la sostenibilitat mediambiental, en el desenvolupament local i el progrés econòmic, i en la millora i la innovació continuada d’una administració que estigui sempre al servei de la ciutadania. Aspectes que, si els veïns i veïnes d’Olot ens n’ofereixen l’oportunitat, mereixeran el nostre esforç en els propers quatre anys i que hem recollit en tres grans àmbits: la Ciutat que funciona, la Ciutat pròspera i la Ciutat per viure, a partir dels quals i en les properes pàgines, trobareu les accions que proposem tirar endavant.

Aquest full de ruta l’hem de saber fer entre tothom, intentant que ningú no es quedi enrere. Una ciutat no es fa només des de l’Ajuntament, es va construint dia a dia amb la participació i amb la implicació de tothom: de les entitats, els clubs i les associacions, les empreses, els comerços i, especialment, de la ciutadania, que vol garantir un futur millor per a les noves generacions. Per això, aquest Programa ha incorporat les accions de les persones que formem part de l’equip de Junts per Olot i de les opinions que hem anat recollint amb el contacte permanent amb la ciutadania i amb les entitats amb les que mantenim un contacte permanent.

Però no n’hi ha prou amb el què volem fer. Hem de vetllar també pel com ho volem fer. I ens comprometem a fer-ho amb molt de treball, dedicació, diàleg, austeritat, col·laboració i estima cap a la ciutat.

Aquest Programa Olot 2023-27 és un pla viu, que anirà evolucionant i adaptant-se a noves realitats. No només marca un punt d’arribada on volem situar Olot d’aquí a quatre anys. És una cursa de llarg recorregut en què el més important és l’ànima que hi posem entre tothom.

 

 

Pep Berga

Alcaldable per Olot

UNA CIUTAT QUE FUNCIONA

Una ciutat amb serveis de qualitat

Una ciutat amb uns serveis bàsics de qualitat (salut, educació, acció social i seguretat) i amb bons serveis urbans (enllumenat, voreres i calçades, abastament d’aigua, clavegueram, mobiliari urbà i jardineria).

Acció Social
 • Treball coordinat amb el Departament de Drets Socials en tots els temes que a nivell municipal en som corresponsables.
 • Executar noves fases per finalitzar la rehabilitació de la residència de l’Antic Hospital Sant Jaume i concertar amb la Generalitat més places públiques a les residències de gent gran.
 • Participació activa en el programa PAISS (Pla d’atenció i interacció social i sanitària) per a la coordinació dels àmbits de salut i benestar social  i desenvolupament de totes les accions que se’n derivin.
 • Desplegament d’actuacions per promoure l’autonomia personal i el benestar físic, cognitiu, emocional i relacional a fi de prevenir situacions de malaltia i dependència.
 • Aplicació de diverses millores per fer de la ciutat un entorn segur, accessible, inclusiu i amigable per a la gent gran.
 • Foment de la participació activa de les persones grans a la ciutat i reconèixer la seva aportació a la societat.  Promoure el bon tracte a les persones.
 • Implementació d’actuacions per detectar situacions de solitud no volguda entre la gent gran i actuar per evitar el seu aïllament social i la seva inclusió en la comunitat.
 • Impuls de la formació i dotació dels mitjans necessaris per superar la bretxa digital que afecta especialment la gent gran.
 • Desplegament del Protocol de detecció, prevenció i atenció a les situacions de maltractament a la gent gran.
 • Col·laboració de l’Ajuntament en el manteniment, sosteniment i millora dels casals i equipaments cívics de la gent gran de la ciutat.
 • Elaboració d’una diagnosi de l’envelliment a Olot.
 • Revisió i adaptació del servei de teleassistència a les necessitats actuals i futures de les persones beneficiaries mitjançant les noves tecnologies
 • Enfortiment del servei de teràpia ocupacional i productes de suport (BAT) per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència que viuen a casa seva. Valoració, assessorament i si s’escau instal·lació d’aparells que els facilitin la seva activitat diària: cadires, caminadors, llits articulats, elevadors i grues personals, baranes, etc..
 • Revisió i adequació del servei d’ajuda a domicili per atendre millor les necessitats de les persones usuàries del servei.
 • Enfortiment del projecte de suport a les cuidadores no professionals (familiars i no familiars) en l’àmbit de l’atenció a la dependència, conjuntament amb l’àmbit de salut.
 • Foment del treball conjunt de l’Ajuntament amb les entitats que treballen pels col·lectius de persones amb discapacitat.
 • Garantir l’ajuda i el suport en el servei de transport inclusiu.
 • Col·laborar i treballar transversalment amb les diferents àrees de l’Ajuntament pel desenvolupament i seguiment del Pla Municipal d’accessibilitat.
 • Millora de l’atenció a les persones amb malaltia mental amb la creació de nous serveis i una millor coordinació amb l’àmbit de la salut.
 • Elaborar un Pla de Salut Mental i emocional comunitària, que inclourà els Trastorns de la conducta alimentària (TCA), i les autolesions, entre altres.
 • Desenvolupament del Nou Pla d’Inclusió i Cohesió Social i desenvolupar les accions del Pla: acollida, veïnatge i convivència, mediació ciutadana, etc.
 • Foment de polítiques que facilitin el reconeixement de la diversitat defensant els valors que promouen de manera positiva els drets humans, els drets civils, el fet religiós, la igualtat de gènere i l’acceptació dels valors democràtics.
 • Elaboració d’una diagnosi dels centres de culte que hi ha a la ciutat que permeti seguir amb el treball del Grup de diàleg interreligiós.
 • Garantir que tota la ciutadania tingui accés als serveis bàsics i  fomentar la resiliència de les persones que es troben en situacions vulnerables garantint la igualtat d’oportunitats.
 • Consolidació i increment de l’atenció alimentària als infants i joves durant els períodes no lectius.
 • Seguir treballant per evitar el sensellarisme a la ciutat, garantint els serveis adequats a les persones sense llar amb la finalitat de promoure la seva inclusió social i un procés de recuperació integral.
 • Revisió del projecte de suport a joves nouvinguts sense referents i joves que estan en una situació d’especial vulnerabilitat.
 • Treballar de manera coordinada pel desenvolupament d’accions en els àmbits de l’habitatge i col·laborant per desenvolupar un Pla Local d’habitatge amb objectius socials i des d’una mirada transversal.
 • Revisió i planificació conjuntament amb l’àrea d’educació els serveis municipals per la igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència (espais socioeducatius LARAI, GAR-BUIX i nou espai a la confluència dels barris de Pequin, Sant Roc i Bonavista).
 • Increment de les accions de voluntariat i de col·laboració ciutadana a través del Punt de voluntariat.
 • Creació d’espais per a entitats i associacions, atenent als seus requeriments i necessitats.
Educació
 • Consolidació de la unificació de l’Àrea d’Educació amb la de Cultura, reestructurant el model organitzatiu, per a millorar la operativitat de l’àrea resultant.
 • Definició d’un pla de treball conjunt de l’àrea, dissenyant una metodologia per a la realització de projectes conjunts (Cultura i Educació).
 • Impuls d’una nova cultura educativa municipal que comporti una interrelació i coordinació entre les àrees, per tal de prevenir als problemes o dificultats que s’hagin detectat en qualsevol àmbit.
 • Creació d’espais de treball coordinat i conjunt amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en termes de corresponsabilitat en matèria d’Educació per donar resposta a necessitats, voluntats o interessos del nostre territori, pel que fa a la millora de programes ja existents, com per a crear-ne de nous.
 • Treball conjunt amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en la planificació escolar, la lluita contra la segregació escolar, la zonificació i l’adscripció. Així mateix, continuar treballant en els programes conjunts PEE, PMOE, UEC i absentisme…
 • Impuls de les polítiques d’inclusió en totes les activitats educatives, incidint en l’organització, planificació i compromís de totes les parts, donant suport als docents i educadors per tal que construeixin una resposta educativa i ofereixin entorns rics d’aprenentatge ajustada a tots els alumnes, famílies, centres, i activitats de “fora escola”.
 • Iniciar els tràmits amb la Generalitat per tal de traslladar l’Institut Escola Greda a un nou espai més adequat per a un centre educatiu.
 • Continuar potenciant l’Escola Art i Superior de Disseny d’Olot com a centre de referència de la formació a nivell de Catalunya.
 • Millora i consolidació dels programes educatius per seguir donant oportunitats als joves als quals el sistema educatiu no ha sabut donar resposta
 • Incrementar els recursos formatius i educatius existents per a joves en situació de vulnerabilitat amb la posada en funcionament de l’escola NOIMA.
 • Intensificació i impuls de les activitats extraescolars i de lleure, considerades activitats educatives,  millorant les que ja es realitzen i proposant-ne de noves.
 • Creació de programes d’ajuda per tal que tots els infants hi puguin accedir i participar a les activitats extraescolars.
 • Foment de l’ús social del català en l’àmbit educatiu apostant per un model lingüístic en el qual el català, llengua de referència i factor de cohesió social, n’és la llengua vehicular i d’aprenentatge normalment emprada.
 • Universalització de l’Educació en l’etapa 0-3 dotant-lo d’un nombre de places suficients, amb uns estàndards de qualitat adequats i amb un finançament suficient.
 • Demanar al Departament d’Educació un programa d’ajudes per a les llars d’infants privades de la ciutat que els permeti consolidar la seva oferta.
 • Impuls dels ensenyaments artístics com una part essencial i fonamental en l’aprenentatge, unificant tot el que sigui comú entre ells, com una sola entitat.
 • Elaboració, conjuntament amb l’àrea de promoció econòmica, d’un pla de Talent per tal de poder detectar el seu potencial tan aviat com sigui possible i donar-li la resposta que necessita.
 • Creació d’un servei d’orientació i de suport a les famílies per acompanyar-les en la criança i educació dels fills.
 • Diagnòstic de l’estat dels edificis educatius de titularitat municipal i els propis del Departament d’Educació al servei de l’educació per millorar-los, rehabilitar-los, ampliar-los o reformar-los amb explicitació d’actuacions i recursos que s’hi esmerçaran per part d’ambdues administracions.
 • Millora dels edificis escolars de la ciutat, a proposta dels equips pedagògics, per atendre millor les necessitats de la població escolar.
 • Consolidació del Pla de pacificació dels entorns escolars.
 • Elaboració d’un pla de reducció de despesa energètica als centres educatius.
 • Segon Pla d’Inversió de més d’un milió d’euros en quatre anys als centres educatius de la ciutat, a més dels nous vestidors de l’INS Garrotxa i millores a les escoles bressol municipals i escoles de música i d’expressió.
 • Participació en el procés de creació de l’espai socioeducatiu i cultural “Illa del Carme”, potenciant-lo com espai artístic i multidisciplinari per a tothom.
Joventut
 • Treball conjunt amb totes i cadascuna de les àrees de l’Ajuntament perquè incorporin i impliquin els/les joves en els seus projectes.
 • Intensificació i diversificació l’oferta de les activitats de lleure i extraescolars, més adequades als seus interessos i necessitats.
 • Impuls de noves polítiques d’inclusió que ofereixin la possibilitat de participar en activitats per a tots els/les joves de la ciutat.
 • Increment de les ajudes als/les joves perquè puguin participar en activitats de lleure.
 • Impuls i suport a les entitats i de les associacions que treballen amb joves.
 • Creació de nous espais de treball (taula de coordinació d’oci nocturn), coordinat amb diferents entitats que treballen per als/les joves per tal de redefinir propostes d’oci noc-turn per aquesta franja d’edat.
 • Inici de les activitats proposades pel programa “joves i espai públic”: cultura urbana, pai-satge urbà…
 • Impuls, conjuntament amb salut i acció social, de pràctiques i accions per a millorar l’atenció dels joves en referència a les seves necessitats emocionals.
 • Reforç de les diferents comissions participatives de col·lectius relacionats amb educació per tal que siguin corresponsables de l’educació a Olot: consell dels infants, comissió de famílies, consell escolar municipal, pressupostos participatius…
 • Impuls, conjuntament amb el Departament d’Educació, dels programes que tenim a la ciutat per donar resposta a joves de la ESO i ensenyaments Postobligatoris que no la tro-ben en l’educació reglada (ampliació de places de UEC, ensenyaments del català per a alumnes de 16-18, ampliació de places i estudis de l’escola d’adults…).
 • Participació en la creació de l’espai socioeducatiu i cultural “illa del Carme”, potenciant-lo com a espai de trobada i de relació per als joves.
Salut
 • Gestions amb el Departament de Salut de la Generalitat per millorar el servei d’Urgències i les llistes d’espera de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
 • Obertura del nou CAP de Sant Miquel que comportarà un augment dels serveis sanitaris (primària, pediatria i salut mental) i donarà servei a més de 15.000 persones.
 • Planificació de les actuacions des d’una mirada preventiva, predictiva i proactiva.
 • Reconeixement de la competència professional com un actiu valuós en el sistema de salut, que posi el/la pacient i les seves famílies al centre de les seves actuacions.
 • Promoció d’accions d’acompanyament a les famílies amb persones amb problemes de salut i salut mental.
 • Pla de Salut Mental i emocional comunitària, que inclourà els Trastorns de la conducta alimentària (TCA), i les autolesions, entre altres.
 • Impuls, conjuntament amb Educació i Acció Social, de pràctiques i accions per a millorar l’atenció dels joves en referència a les seva salut mental i emocional.
 • Actualització del Pla Local d’Addiccions, conjuntament amb les àrees d’Educació, Joventut i Acció Social.
 • Enfortiment dels factors de protecció per a una salut mental i emocional òptima, col·laborant amb entitats que ofereixin alternatives culturals, educatives, esportives i de lleure.
 • Enfortiment i millora dels espai de treball conjunt amb la unitat de Benestar Emocional i Salut Comunitària del CAP Olot.
 • Impuls i intensificació de les accions per a la promoció d’hàbits de vida saludables.
 • Sensibilització de la població infantil i jove i les seves famílies a adquirir bons hàbits ali-mentaris.
 • Participació en diferents comissions de treball: Salut mental, addiccions, conflictivitat social… i impulsar-ne de noves, si escau.
 • Reforç dels projectes d’atenció a col·lectius especialment vulnerables com per exemple la gent gran.
 • Col·laboració amb el Departament de Salut en el seguiment de la pandèmia de la COVID o qualsevol altra necessitat de caràcter urgent i universal que pugui aparèixer.
Igualtat de gènere
 • Promoció d’accions formatives, informatives i de sensibilització per avançar en la igualtat real entre homes i dones i que contribueixin a visibilitzar la diversitat afectivo-sexual i de gènere i posar fi a totes les formes de discriminació.
 • Implementació de les accions del Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament en com-pliment a la normativa 17/2015 sobre la igualtat de gènere i plans d’igualtat a l’administració pública i intensificant una perspectiva no sexista a totes les accions muni-cipals.
 • Implementació de les accions derivades de la diagnosi LGTBI de la ciutat.
 • Desenvolupament d’un protocol d’actuació davant l’assetjament sexual en entorns d’oci i espais públics.
 • Continuació de la campanya “Retalla les violències, enganxa les cures” i fer accions per prevenir qualsevol forma de violència masclista, donant suport a les víctimes i als infants i treballant amb els agressors.
 • Garantir l’atenció integral d’infants i adolescents en situació de violència masclista, coor-dinant la xarxa d’atenció a la violència masclista i la xarxa de protecció dels infants amb protocols amb perspectiva de gènere i personal amb formació adequada.
 • Treballar per garantir la implementació d’un punt de trobada per protecció als infants en cas de conflictivitat familiar.
 • Promoure la reserva de dos habitatges d’emergències per dones i infants víctimes de vio-lència masclista.
 • Treball de la coeducació en la igualtat de gènere a totes les escoles i en els espais extraes-colars (esports, cultura…) enfocat als alumnes,  al professorat i a les famílies.
 • Ampliar l’oferta de formació sobre comunicació i llenguatge inclusiu.
 • Introducció del llenguatge inclusiu a la nomenclatura de les diferents àrees de l’Ajuntament.
 • Promoure accions per fer efectiu el dret a la participació social de totes les dones i donar visibilitat les aportacions que fan les dones a la nostra ciutat (nomenclàtor, pregó, reco-neixements….).
Habitatge
 • Incrementar l’oferta de sòl residencial en diferents sectors d’Olot per a la construcció de diferents tipologies d’habitatge i prioritzant la compactació de la ciutat.
 • Pla Parcial del Serrat que possibilitarà la promoció de 360 habitatges, dels quals 200 seran protegits o públics.
 • Pla Parcial de Mas de Xexàs que possibilitarà la promoció de 78 habitatges (18 d’habitatge protegit), i més de 6.000 metres quadrats per a activitats econòmiques.
 • En el marc del Pla d’Accions de Millora del Nucli Antic i de l’Illa del Carme promoure la rehabilitació, amb el lideratge de l’Ajuntament, de les illes d’habitatge del Nucli Antic.
 • Construcció de nous habitatges a Sant Cristòfor i a la carretera de Riudaura amb col·laboració públic-privada mitjançant la fórmula d’atorgament de drets de superfície.
 • Mobilització del parc d’habitatges desocupat cap a la borsa d’ habitatge públic de l’Ajuntament.
 • Continuar potenciant l’Oficina Local d’Habitatge amb més recursos per poder realitzar to-tes les gestions necessàries.
 • Exigir a la SAREB la cessió a l’Ajuntament de tot l’habitatge de la seva propietat per poder-lo destinar a habitatge de lloguer.
 • Erradicació de la discriminació en l’accés a l’habitatge garantint l’accés en igualtat de condicions.
 • Reforç de la presència policial en els entorns susceptibles de ser ocupats il·legalment.
 • Foment de la col·laboració ciutadana per a la detecció dels intents d’ocupació il·legal.
 • Obertura d’expedients de disciplina urbanística a la propietat dels immobles susceptibles de ser ocupats i que no compleixen amb el deure de conservació.
 • Col·laboració amb les companyies subministradores d’electricitat per evitar i eliminar les connexions fraudulentes a la xarxa d’ electricitat.
 • Intensificació de la cooperació i la coordinació amb el cos dels Mossos d’Esquadra per combatre les ocupacions il·legals a la ciutat.
Seguretat
 • Creació de la Unitat de Seguretat i Proximitat Ciutadana, amb agents de la Policia Municipal especialitzats en combatre l’intimisme, la delinqüència comuna i les ocupacions il·legals.
 • Ampliació de la plantilla d’agents de la Policia Municipal.
 • Millora del programa de formació sobre mediació i assertivitat als agents de la Policia Municipal.
 • Continuar treballant en la comissió per evitar les ocupacions incíviques.
 • Restricció de l’ús de patinets elèctrics (VMP) a les zones prioritàries per a vianants del Nucli Antic.
 • Intensificació del treball coordinat amb altres cossos de seguretat, especialment els Mossos d’Esquadra, amb presència a la nostra ciutat.
 • Seguir reclamant a la Generalitat l’increment de la dotació de Mossos d’Esquadra a la ciutat.
 • Realització de campanyes per a reduir les actuacions incíviques de la ciutadania i increment de les sancions.
 • Reforma de la seu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia Local amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania.
 • Increment del nombre de càmeres de vigilància en els punts on es consideri que poden ajudar a la seguretat de la ciutat.
 • Realització de controls de trànsit (cotxes, motos, camions, bicicletes, patinets…) amb l’objectiu de millorar la seguretat viària.
 • Introducció de mesures noves de pacificació del trànsit per incrementar la seguretat en els desplaçaments i millorar la qualitat ambiental de la ciutat.
 • Enfortiment dels mecanismes de coordinació amb els serveis comunitaris i la Policia per prevenir i solucionar problemàtiques socials.
 • Continuar recolzant i reforçant amb més recursos l’Associació de Voluntaris/àries de Protecció Civil perquè puguin continuar donant suport a l’organització d’activitats.
 • Ampliació de la oferta formativa per l’Associació de Voluntaris/àries de Protecció Civil.
Participació
 • Garantir i mantenir el contacte directe amb totes les entitats d’Olot i associacions veïnals oferint informació i recolzament a totes i cadascuna d’elles
 • Realització del programa de formació conjuntament amb les necessitats detectades amb les entitats des del punt SISA (Servei Integral de Suport a l’Associacionisme).
 • Foment dels espais de participació ciutadana existents com els PIAM’s (Pla Integral d’Accions de Millora).
 • Obertura de nous espais de participació ciutadana.
 • Impuls a l’ús de noves eines i nous canals de comunicació i participació.
Cooperació
 • Col·laboració en l’ajuda humanitària d’emergència en els països de desenvolupament.
 • Cooperació de forma indirecta a través de convocatòries de subvencions de lliure concurrència.
 • Garantir la cooperació directa orientada a l’enfortiment de capacitats i a la millora de l’organització interna  al país d’origen i que posi en valor el rol del municipi com a actor de la cooperació descentralitzada internacional.
 • Seguiment de projectes de codesenvolupament, que impliquin, per una banda,  les persones migrades que viuen a la nostra ciutat, i de l’altra, a les associacions locals dels llocs d’origen d’aquestes persones mitjançant el Fons Català de Cooperació.
 • Oferiment del suport i l’ajuda a totes les entitats de cooperació en l’organització d’actes a la ciutat.
Barris
 • Reconeixement de les Associacions de Veïns com a principals interlocutors per donar impuls a actuacions als diferents barris de la ciutat.
 • Realització de sessions informatives als barris (Xarxa de Barris) perquè coneguin no només els projectes que es porten a terme al seu veïnat, sinó els que s’impulsen a tota la ciutat.
 • Enfortiment de la figura de les regidories de barri per fer-la més propera, eficaç i eficient.
 • Elaboració d’un model de reglament d’equipaments municipals de barri: normatives, ces-sions d’ús, gestió, activitats….
 • Local per a l’Associació de  Veïns/es dels Desemparats.
 • Impulsar un programa d’accions per la convivència i la interrelació ciutadana que fomentin la gestió positiva dels conflictes.
 • Enfortiment del treball comunitari, la diagnosi i la predicció de noves necessitats per tota la ciutadania.
 • Increment de la participació de les entitats veïnals en la presa de decisions que afecten als barris de la ciutat
 • Garantir el sistema d’atorgament d’ajudes a les associacions veïnals en forma de subvenci-ons de lliure concurrència per poder dur a terme activitats als barris i simplificar els trà-mits de sol·licitud i justificació.
 • Col·laboració en la celebració de les festes dels barris de la ciutat.
 • Revisió i millora dels parcs infantils dels diferents barris de la ciutat.
 • Millora dels serveis bàsics (llum, aigua…), el pla d’asfaltatge de carrers, accessibilitat i nete-ja d’acord a les peticions veïnals.
 • Desplegament del projecte de brigades de neteja als barris amb col·laboració amb el Ser-vei d’Ocupació de Catalunya.
Gestió Municipal
 • Posada en funcionament de la nova Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olot que permetrà millorar les instal·lacions d’atenció a les persones que requereixen dels Serveis Municipals de forma presencial mentre s’avança també en l’atenció telemàtica.
 • Establir indicadors per la mesura de qualitat en la prestació de serveis al ciutadà.
 • Introduir progressivament l’avaluació de les polítiques públiques de l’Ajuntament per així conèixer el seu impacte real.
 • Continuar agilitzar la tramitació de llicències i permisos de l’Ajuntament per facilitar l’activitat econòmica a la ciutat
 • Elaborar la Carta de Serveis Municipals, de manera que els ciutadans sàpiguen quins serveis oferim i quin es el termini per a la seva resolució.
 • Desenvolupar la cartera de serveis electrònics, facilitant l’accés a tràmits municipals de manera permanent, tot mantenint el nivell de qualitat de l’atenció presencial.
 • Incorporar nous tràmits al sistema de Cita Prèvia per fer més àgil i fàcil les gestions municipals.
 • Continuar reduint el deute econòmic de l’Ajuntament i així mantenir-lo en uns llindars assumibles. En aquests darrers vuit anys, s’ha reduït un 11% l’endeutament passant de 20,8M€ a 18,8M€.
 • Implementar un sistema de costos (comptabilitat analítica).
 • Promoure la inclusió de criteris ètics, socials i sostenibles en els procediments de contractació pública.
 • Donar compte dels costos dels serveis municipals als ciutadans de manera senzilla i entenedora.
 • Continuar millorant la gestió eficaç dels recursos econòmics i materials
 • Continuar amb el pagament de proveïdors a 30 dies.
 • Mantenir i, si és possible, incrementar les bonificacions a la ciutadania en els diferents serveis municipals.
 • Donar facilitats de pagament a les obligacions tributàries dels contribuents d’acord amb la seva situació i capacitat.
 • Continuar oferint un Pla de Pagaments Tributari personalitzat tipus “tarifa plana”
 • Fomentar la formació entre els treballadors municipals per millorar les seves capacitats tècniques i personals.
 • Continuar obrint convocatòria de les places interines de l’Ajuntament per convertir-les en llocs de treball estables
 • Aprovar definitivament la relació dels llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament amb l’objectiu d’anivellar les responsabilitat i condicions laborals dels treballadors municipals
 • Promoure la mobilitat dels treballadors municipals entre les diferents àrees de l’Ajuntament.
 • Continuar implementant el nou sistema de gestió cadastral, més eficient que permet una major justícia tributària i que suposa evitar tràmits innecessaris a la ciutadania.
 • Continuar amb el compromís de formació dels tècnics i àrees de l’Ajuntament en l’àmbit de la contractació responsable.
Serveis Urbans
 • Ampliació dels recursos econòmics destinats a l’execució de les obres de millora i renovació d’asfalts i voreres.
 • Plantació de nou arbrat urbà per repoblar les baixes produïdes durant els darrers anys.
 • Millora dels espais verds i enjardinats d’acord amb l’estratègia definida al Pla Director d’espais Verds d’Olot.
 • Revisió i posada en funcionament de totes les fonts urbanes de la ciutat.
 • Renovació de les zones de joc del parc de les Mores (Eixample Malagrida), del parc dels Nius (les Tries) i de la Plaça Pequín. Millores dels parcs juvenils Miquel Martí i Pol (Sant Cristòfor – Mas Bernat), plaça del Pla de Dalt (El Cassés), la Faja, Malatosquer (Sant Roc) i Bonavista.
 • Instal·lació de més marquesines cobertes a diverses parades del TPO.
 • Estudiar i aplicar una solució definitiva per evitar la presència de plaques de gel a la Plaça del Mig.
 • Facilitar l’organització d’activitats lúdiques, firals, comercials i culturals a la ciutat, per atraure visitants i generar riquesa i ocupació als sectors del comerç, del turisme i de la restauració.
 • Adquisició de nou material per a l’organització d’esdeveniments públics: taules, cadires i escenaris.
 • Arribar a acords per aconseguir la cessió de solars en mal estat i convertir-los en espais de lleure, de joc i de convivència oberts a tota la població.
 • Reformes de la plaça Clarà, la plaça Major, la plaça de la Pia Almoina i passeig de la Muralla (Nucli Antic), a la plaça de Sant Francesc, a la Plaça de Sant Miquel i a la plaça de Mas Baix.
 • Desenvolupament de les actuacions de millora de la via pública resultants del PIAM de Sant Miquel i del Nucli Antic.
 • Creació d’una campanya de bon veïnatge per combatre les actuacions incíviques detectades a la ciutat.
 • Realització de les actuacions de manteniment i millora dels edificis municipals.
 • Estudiar el projecte de la nova seu de la Brigada Municipal.
 • Construcció d’espais coberts per a Activitats ciutadanes a Les Mates (Les Tries) i a Can Frontana (Batet).
 • Implementació d’un nou programa de reg intel·ligent que ens permeti reduir el consum d’aigua utilitzat per a la gestió dels espais verds on de la ciutat on aquest sigui imprescindible.
 • Plantació de parterres que no requereixin reg artificial per reduir el consum d’aigua.
 • Climatització i ampliació de la sala de cerimònies del Cementiri Municipal.
 • Implementació de mesures per reduir el cost energètic i econòmic dels llums de Nadal assegurant-ne la seva continuïtat.
 • Reforç del sistema d’abastament d’aigua potable amb la construcció de nous pous connectats al dipòsit de Benavent.
 • Execució de les millores de la Xarxa de clavegueram del Carrer del carrer Andrea, de l’Av. Alba Rosa, del carrer Barretina, de la Rotonda del Cassés i d’altres punts de la ciutat.
 • Executar les accions recollides al Pla d’Accessibilitat i acordades amb MIFAS.
 • Repintant dels passos de vianants de la ciutat i millora de la seva il·luminació.
 • Millora de les zones d’aparcament en superfície pròximes al centre de la ciutat (com per exemple el del carrer Folch i Torres o l’Av. de Girona).
 • Aplicació de millores tècniques i organitzatives de la neteja viària de l’espai públic i les zones més comercials de la nostra ciutat.
 • Utilització d’aigua regenerada pels treballs de neteja viària i de l’espai públic.
 • Implementació d’un nou programa de neteja intensiva als principals eixos comercials de la ciutat.
 • Ampliació de les actuacions de neteja d’embornals, el mobiliari vertical i els grafits.
 • Revisió del projecte de millora del tram urbà del riu Fluvià i realització progressiva de les actuacions que s’hi recullen.
 • Ordenació dels espais d’horts a l’entorn natural del Volcà Montsacopa.
 • Millora dels accessos al Volcà Montsacopa.
 • Planificació d’una nova zona d’esbarjo de gossos a la zona oest de la ciutat.

UNA CIUTAT PRÒSPERA

Una ciutat d'oportunitats

Una ciutat amb índexs alts d’ocupació, amb oportunitats laborals, amb salaris dignes, amb un teixit econòmic divers, amb una població formada i qualificada i amb infraestructures que facilitin la competitivitat.

Comerç
 • Impuls d’un Pla d’accions per activar i potenciar el teixit comercial a tota la ciutat per promoure un model de comerç, serveis i artesania, competitiu, sostenible i equilibrat.
 • Dinamització i promoció del teixit comercial a través de campanyes de sensibilització entre la ciutadania i les empreses per conscienciar de la importància de consumir en els comerços locals, posant especial èmfasi en el valor social i econòmic d’aquest sector per la ciutat.
 • Implementació d’estratègies de col·laboració per fomentar la participació del teixit comercial, empresarial i la població local a les iniciatives de dinamització del consum local com el Garrotxa Approp i Delit.
 • Definició de noves polítiques que dotin el territori d’eines i de recursos que, directament o indirecta, reverteixin en la reactivació econòmica i en la generació d’ocupació.
 • Disseny d’una guia per a l’acompanyament i el suport al teixit comercial, amb un manual de bones pràctiques tant per l’obertura d’un nou local comercial com per la seva millora: millora de l’eficiència energètica, transició digital,  accessibilitats, relleu generacional, subvencions, normatives…
 • Anàlisi continuat de l’aplicació dels APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbana), per facilitar la modernització i la promoció del nucli urbà.
 • Reforç dels programes específics de neteja, millora de l’espai públic, l’accessibilitat i la seguretat a la zona comercial urbana.
 • Adequació progressiva, conjuntament amb l’Associació de Comerciants d’Olot, dels horaris comercials a les necessitats dels ciutadans i contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones del sector, adaptant-se a les directrius de reforma horària que s’impulsen a tot al país.
 • Impuls d’una eina de comunicació entre l’administració i el sector comercial i de serveis, perquè disposin d’informació que els hi sigui d’interès i faciliti l’activitat (recursos econòmics i de suport, ajudes impulsades, campanyes, bonificacions, normatives, millores urbanes, esdeveniments, jornades…).
 • Actualització de l’estudi sobre els hàbits dels consumidors de la ciutat, per establir-ne noves estratègies d’enfortiment del comerç de la ciutat
 • Anàlisi continuat de l’activitat de la zona comercial, a través de sistemes innovadors i digitals per definir noves accions enfocades a millorar l’atenció, la relació i el coneixement del client i la seva fidelització, així com dissenyar les actuacions més efectives per la millora de la competitivitat del teixit comercial.
 • Digitalització i dinamització dels espais disponibles perquè siguin més atractius, s’identifiquin com espais amb potencial comercial i/o empresarial i cercar-ne nous usos per fomentar-ne l’ocupació amb l’obertura de noves activitats.
 • Visualització i increment del prestigi de l’artesania a través de les rutes artesanes, la zona d’oficis singulars, els punts d’interès artesanal, el mapa d’artesania i les accions de promoció, juntament amb l’Associació de creadors “La iera” per fer créixer i consolidar l’activitat artesana.
 • Consolidació del projecte de la Plaça Mercat, perquè continuï essent una de les millors places mercat de Catalunya, així com consolidar la sala d’activitats i de demostració culinària per esdevenir un model de referència comercial del producte fresc i de proximitat, a més dels costums, valors saludables i sostenibles.
 • Promoció, conjuntament amb l’ACO, d’accions per la innovació i la competitivitat del teixit comercial (networkings entre comerciants, jornada del comerç, reconeixements, assessoraments, formació especialitzada, singularitat) com a elements de promoció i atracció comercial.
 • Diversificació i millora de la oferta comercial a través de la implantació de nous establiments de proximitat, establiments singulars i operadors comercials que garanteixin l’atractiu comercial de la ciutat i l’atracció de talent.
 • Desenvolupament de les actuacions per a la distinció dels establiments emblemàtics de la ciutat, com a elements d’identitat local i patrimonial.
 • Pacificació del trànsit al nucli antic de la ciutat, reduint el número de vehicles en els moments de màxima afluència comercial.
 • Reducció del temps de tramitació de les llicències d’obres i d’activitats dels comerços i serveis perquè puguin obrir tan aviat com sigui possible.
 • Difusió dels serveis de l’Oficina de Consum de la Garrotxa, amb l’objectiu de garantir i defensar els drets dels consumidors. Especialment, les consultes preventives a fi i efecte d’evitar problemàtiques entre empreses i consumidors.
 • Consolidació de la taula de treball transversal de dinamització comercial urbana.  
 • Posicionament d’Olot i la Garrotxa com a territori nacional central del producte gastronòmic de qualitat i proximitat, amb la col·laboració de tot el sector de restauració i especialment de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.
 • Consolidació de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa com a principal interlocutor del sector de restauració a la ciutat, a base de donar suport a les seves iniciatives i promoure l’associacionisme.
 •  
Empresa
 • Disseny d’un pla d’accions per afavorir entre les empreses, el coneixement i els recur-sos necessaris per adaptar-se als canvis socials, tecnològics i mediambientals (indústria 5.0, robotització, intel·ligència artificial, economia circular, gestió per competències, adopció de nous models de gestió dels RRHH, sostenibilitat, competitivitat…).
 • Desenvolupament i gestió del talent a partir de les actuacions analitzades en el Pla de Talent, mitjançant la valorització de l’ecosistema industrial per als equips directius, el sector empresarial i les persones emprenedores; la creació d’un ecosistema d’aprenentatge integrador; la promoció de la marca Garrotxa com a espai industrial i d’alta ocupabilitat, i la definició del model de ciutat.
 • Impuls de noves iniciatives d’accés a l’habitatge per tal de facilitar la captació de talent i el desenvolupament de projectes laborals i emprenedors.
 • Disseny i promoció d’accions per potenciar l’ecosistema emprenedor, generar oportunitats de creixement empresarial i la creació de nous llocs de treball dignes per millorar la competitivitat de les Pimes de la ciutat i comarca.
 • Impuls del Pacte local per la reforma horària.
 • Creació d’un cens històric d’activitats empresarials per analitzar el desenvolupament econòmic, identificar les empreses rellevants,  preservar la memòria empresarial i planificar el desenvolupament econòmic i empresarial.
 • Elaboració d’un pla per a posar en valor els espais industrials disponibles per donar servei a les demandes de les empreses existents i atraure’n de noves. Difondre el web de polígons de la ciutat: actualitzar l’inventari, ampliar la informació disponible, generar continguts.
 • Impulsar els Fòrums entre empreses de Polígons per reforçar l’aliança d’empreses dels diferents polígons industrials i millorar la seva competitivitat.
 • Anàlisi i aplicació dels APEUS (Àrees de Promoció Econòmica Urbana), de manera que es garanteixi una col·laboració públic privada per facilitar la modernització i la promoció dels polígons industrials.
 • Millora de la competitivitat d’Olot i la Garrotxa, concentrant-nos en els aspectes amb potencial de millora, com les infraestructures de transports, la disponibilitat de sòl per a l’activitat econòmica i accessibilitats.
 • Impuls d’un programa de Co-coaching o apadrinament (sector empresarial que acompanya a la persona emprenedora).
 • Actualització i implementació de les actuacions del Pla de Reactivació Econòmica.
 • Consolidació de la Finestra Única Empresarial per facilitar i agilitzar els tràmits empresa-rials amb l’Administració.  Ampliant el suport d’assessorament i serveis als autònoms de la ciutat.
 • Impuls de les actuacions recollides dins el marc de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica.
 • Ampliació dels serveis de DinàmiG, l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Gar-rotxa. Promoure els serveis entre tots els municipis de la Garrotxa.
 • Suport a la creació i consolidació d’iniciatives d’Economia Solidària i l’impuls de programes d’assessoria, llançadores de projectes i formació, conjuntament amb la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES).
 • Foment de l’economia verda i circular, la transició digital i la intel·ligència artificial per millorar la competitivitat de les empreses i els emprenedors, mitjançant la promoció d’iniciatives innovadores que impulsin la transformació equitativa i sostenible de l’economia i la societat.
 • Recolzament, a través del Garrotxa Domus, dels projectes de transició energètica, així com les comunitats energètiques.
 • Creació d’una plataforma local amb un catàleg de serveis per facilitar en treball en xarxa i la visibilitat als professionals del municipi.
 • Recolzament a INNOVAC com a principal clúster agroalimentari de Catalunya. Acompanyant a la indústria agroalimentària per fer front als reptes en productivitat, canvis socials i de consum, innovació. I  potenciar polítiques de diversificació, investigant indústries amb potencial de creixement i ocupació de qualitat.
 • Visibilització del sector dels petits productors agroalimentaris mitjançant el foment del consum de proximitat i la creació d’una comunitat més forta i resilient.
 • Impuls del projecte Social Lab Garrotxa, com la plataforma pel desenvolupament de respostes innovadores a reptes socials complexes, comptant amb la participació de tots els actors locals involucrats. Gràcies a aquesta iniciativa s’han impulsat projectes com EuroPACE o l’Escola de Noves Oportunitats, Noima.
 • Reconeixement de l’activitat emprenedora, empresarial i les seves iniciatives més destacades, així com facilitar-ne la presentació a candidatures a altres reconeixements impulsats a Catalunya.
 • Foment de les jornades i activitats d’impuls i visibilitat de l’activitat econòmica com un element clau per al desenvolupament de les iniciatives empresarials, com és el Garrot-xa Emprèn.
 • Col·laboració amb les entitats representatives de l’activitat econòmica d’Olot i de la comarca (EURAM, Joves Empresaris de la Garrotxa, Cambra de Comerç, PIMEC, aGOe, Innovac, Campus Garrotxa…).
 • Acompanyament de les empreses en les polítiques de gestió responsable a l’empresa, desenvolupament bones pràctiques saludables, memòries de sostenibilitat i empreses lingüísticament responsables.
Emprenedoria
 • Posicionament d’Olot i la Garrotxa com a territori atractiu per a l’emprenedoria.
 • Reconeixement de les millors iniciatives de l’activitat emprenedora amb els Premis 100%.
 • Impuls al Garrotxa Emprèn per fomentar la cultura emprenedora. Acostar l’emprenedoria i el món de l’empresa a tota la ciutadania, conjuntament amb la parti-cipació de les entitats i associacions rellevants en l’ecosistema emprenedor i empresa-rial del territori oferint diversitat d’activitats per a tots els públics.
 • Creació de les eines i instruments necessaris per desenvolupar projectes de negoci, executar-los, fer-los créixer i enfortir per incrementar la creació de noves empreses i garantir la continuïtat de les actuals.
 • Realització de les sessions de sensibilització i creativitat als centres educatius, conjuntament amb l’àrea de cultura i educació.
 • Impuls del programa pilot de competències emprenedores a l’educació primària.
 • Realització d’unes jornades de sensibilització per aportar el coneixement i l’experiència d’emprenedors d’èxit a persones que s’inicien en aquest procés.
 • Posada en funcionament del Programa mentoria femenina.
 • Impuls de nous projectes de relació entre persones emprenedores i sector empresarial.
 • Consolidació de l’espai de coworking de Ca-Nyera, com a punt de relació entre emprenedors local i com a element de dinamització del nucli.
 • Creació d’un nou espai de coworking que permeti desenvolupar l’activitat i crear sinergies entre els emprenedors, donant resposta a la demanda actual.
 • Impuls de tallers d’ideació de projectes a nivell multidisciplinar (informàtics, gestió administrativa de diferents cicles) i a nivell sectorial (artesania, activitats esportives, artistes, músics, comerç…) entre les persones emprenedores.
 • Acompanyament, assessorament i formació per a les persones que volen emprendre un negoci, amb tots els serveis del Punt de Benvinguda Empresarial, promovent-ne la ges-tió sostenible.
 • Acompanyament en el procés de reorientació i adaptació dels negocis i empreses al nou context, innovar, assegurar la supervivència, la sostenibilitat, el creixement i la rendibilitat a llarg termini.
 • Impuls del servei de mentoratge i la formació complementària.
 • Posada en funcionament del programa d’acceleració de projectes emprenedors.
Ocupació i formació
 • Dedicació de tots els recursos necessaris per continuar reduint l’atur a Olot, consolidant-nos com una de les ciutat amb menys atur del país.
 • Col·laboració amb les Universitats de Vic i Girona, per tal d’incrementar la presència d’estudis universitaris a la ciutat.
 • Promoció de l’ocupació de qualitat a tots els sectors econòmics, per evitar treballadors pobres o amb condicions precàries.
 • Organització d’unes jornades de speed dating on es trobin els estudiants amb les empreses que necessitin futurs treballadors amb talent.
 • Suport al projecte de Campus professional que impulsa EURAM, així com el Pla de Talent, per tal de mantenir i atraure professionals a la ciutat.
 • Promoció de la formació dual en tots els centres de formació de la ciutat, com a metodologia d’inserció d’èxit, tant pels treballadors com per les empreses.
 • Assessorament de la inserció laboral basat en les competències personals, tant en les ofertes com en les demandes.
 • Cerca de les millors alternatives, per tal d’inserir laboralment els perfils que conformen l’atur estructural de la ciutat.
 • Consolidació del programa +60, que assessora persones aturades sobre les opcions de jubilar-se amb una pensió digne.
 • Enfortiment del Pacte per a la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa, en el marc de la FES (Fundació d’Estudis Superiors) i amb la participació de centres educatius, empreses, sindicats i administracions.
 • Promoció de la formació de cicles de grau mig o superior de l’àmbit de la restauració, hostaleria o turisme, per dona resposta a les necessitats de professionals d’aquests sectors econòmics.
 • Suport al model d’inserció laboral de les entitats sense ànim de lucre amb projecte social arrelat al territori (tant protegit com ordinari) per a persones amb discapacitat.
 • Facilitació de les pràctiques laborals en les administracions locals a les persones amb discapacitat o vulnerables.
 • Accés de les persones amb discapacitat en les diferents polítiques actives d’ocupació que s’impulsin o executin per part de l’ajuntament.
 • Millora de l’oferta formativa a la Fundació d’Estudis Superiors, i que aquesta, consti de vàries fases.
 • Definició de noves línies estratègiques de formació i que siguin d’utilitat tant per perfils individuals com per empreses.
 • Formació intensiva en competències bàsiques, i posteriorment competències tècniques tenint en compte el sector en el qual es dirigeixen.
 • Creació de més recursos per alfabetitzar a persones immigrants amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana a la ciutat.
Promoció de la ciutat
 • Consolidació i increment del nombre  d’activitats lúdiques, firals, comercials i culturals a la ciutat, per atraure visitants i generar riquesa i ocupació als sectors del comerç, del turisme i de la restauració.
 • Creació d’un nou Festival del joc, a la primavera, que proposi activitats familiars relaci-onades amb els jocs de taula, jocs manuals, jocs electrònics o jocs d’estratègia. Una proposta dirigida l públic familiar.
 • Consolidació del Festival NOMAD, al cap de setmana de Corpus, per complementar la proposta de faràndula.
 • Especialització de la Fira del 1er de Maig, per convertir-la en un esdeveniment més atractiu.
 • Impuls dels locals amb vocació nacional, com el Festival MOT, el Sismògraf, les Festes del Tura, la Fira Orígens o la Residència Faber.
 • Trasllat dels serveis de Promoció Econòmica de la ciutat (Dinàmig) a uns nous espais, propers al Consell Comarcal de la Garrotxa, per aprofitar sinergies i estalviar recursos.
 • Increment de les campanyes de dinamització comercial a la Plaça Mercat, perquè con-tinuï essent una de les millors places mercat de Catalunya.
 • Increment de les activitats a la sala de degustació de la Plaça Mercat, per potenciar les sessions de formació, difusió i promoció de productes de qualitat entre els ciutadans i els escolars.
 • Realització de noves campanyes de promoció del Mercat del dilluns, com un espai amb productors del territori i de qualitat.
 • Promoció entre els marxants del mercat del dilluns del lliurament d’estacionament gratuït entre els compradors.
 • Impuls de la Fira de Sant Lluc, com a esdeveniment econòmic, cultural i lúdic de la ciu-tat, amb una especialització en relació a la ramaderia, el medi ambient i l’art.
 • Promoció d’esdeveniments culturals i esportius de referència nacional a la ciutat, que ajudin als sectors turístics.
 • Impuls del període de Nadal a Olot com a destí turístic, reforçant la Fira i la Mostra de Pessebres. Potenciar la pista de gel, com a element d’atracció comercial i d’oferta lúdi-ca a la ciutat.
 • Col·locació de la pista de gel, al centre de la ciutat, com un element aglutinador de nens, joves i famílies, que en gaudeixen i a la vegada consumeixen als comerços i esta-bliments de la ciutat.
Turisme
 • Posicionament d’Olot i la Garrotxa com a destí turístic sostenible, familiar, esportiu i intel·ligent, lligat als valors de natura, gastronomia, artesania i la vida saludable.
 • Compliment de la Carta Europea de Turisme Sostenible 2021-2025 entre els actors públics i privats: “els millors llocs per viure seran els millors llocs per ser visitats”.
 • Impuls del projecte turístic “Turisme intel·ligent” conjuntament amb Turisme Garrotxa, implementant pràctiques de responsabilitat social i mediambiental per assegurar que el creixement del turisme és compatible amb la preservació de la qualitat de vida dels habitants.
 • Racionalització de la demanda turística durant tot l’any i allargar les pernoctacions mitjanes, continuant treballant conjuntament amb el sector turístic en la creació de productes per atraure nous mercats. Fer especial incidència en mercats estrangers i que poden visitar el territori fora de temporada i entre setmana.
 • Diversificació de les accions turístiques de la ciutat per atraure nous públics (parelles, adolescents, turisme de reunions, esportiu…), així com l’oferta personalitzada d’experiències.
 • Allargament de les estades i les pernoctacions de tots aquells visitants que venen atrets pels esdeveniments de la ciutat.
 • Foment de l’oficina de turisme com un punt d’interès per els residents de la ciutat i per a la promoció de l’artesania, artistes i associacions del territori que elaboren productes locals i de qualitat.
 • Creació de circuits per visitar les activitats singulars com son les activitats artesanals dins Punt d’Interès Artesanal,establiments emblemàtics i productors.
 • Impuls del turisme especialitzat en senderisme (Itinerànnia), ecoturisme, en l’esport (running, ciclisme, orientació i geocaching…), en producte local gastronòmic i turisme cultural.
 • Creació i consolidació de campanyes, esdeveniments i visites a productors locals per potenciar el Turisme Gastronòmic (Plaça Mercat, plataforma Delit Gastronòmic, conjuntament amb l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i Associació de Placers).
 • Organització d’esdeveniments esportius a la ciutat per posicionar-nos com una destinació de Turisme Esportiu.
 • Creació d’un paquet de Benvinguda per els nous residents, tan de curta com de llarga estada.
 • Acompanyament del sector tradicional turístic per adaptar-se a les noves tendències i demanda. Servei d’Innovació i Producte (SIP).
 • Creació d’una nova eina d’anàlisi del mercat, obtenint estadístiques reals i dades tant d’oferta com de demanda: interessos, procedència, despesa mitjana del visitant, recorreguts, pernoctacions… (intel·ligència de mercat )
 • Seguiment i control de tota la oferta  d’allotjament turístic per tal de que compleixin amb la legalitat.
 • Preservació de l’entorn natural de la ciutat d’Olot (Volcans de la ciutat, Riu Fluvià) millorant-ne els accessos per seguir incrementant el nombre d’espais protegits de la ciutat de propietat pública.
 • Impuls de l’Espai Cràter. L’equipament de referència en ciència, tecnologia i societat, seguint prioritzant l’estratègia educativa i essent un element de dinamitzador de l’activitat econòmica de la ciutat.
 • Reconeixement del lideratge de Turisme Garrotxa, com a principal actor per la definició de l’estratègia turística de la comarca.
 • Millora dels espais turístics de la ciutat per fer-los més accessibles, tant per persones amb discapacitat com per famílies amb mainada o persones grans.
 • Increment de l’oferta de restaurants, enfocada a un públic amb necessitat especials, així com continuar actuant per la millora de les condicions de vida de les persones celíaques (Olot i la Garrotxa per a tothom), en col·laboració amb l’Associació de Celíacs de Catalunya.
 • Invertir els recursos generats de la taxa turística amb iniciatives acordades entre el sector privat i el sector públic, amb una visió comarcal.

UNA CIUTAT PER VIURE 

Una ciutat cohesionada, innovadora i respectuosa amb el medi ambient

Una ciutat cohesionada, amb espais de relació i de creixement personal (parcs infantils, instal·lacions esportives o equipaments culturals i educatius), amb un teixit associatiu fort i, també, una ciutat innovadora i respectuosa amb la natura. La ciutat per viure es construeix entre tothom, amb una governança compartida i participativa.

Cultura
 • Impuls a noves actuacions i projectes sorgits a partir de la unificació de les Àrees de Cultura i Educació,  amb l’objectiu de promoure el desenvolupament personal i social dels infants i dels joves.
 • Centre Cultural i Biblioteca del Carme, a la confluència dels barris de Sant Miquel i el Nucli Antic.
 • Millora als equipaments culturals de la Plaça de Braus i l’Hospici.
 • Més oferta musical durant tot l’any, potenciant la seva qualitat i diversitat.
 • Continuar apostant per una programació setmanal de música, teatre, dansa, circ, exposicions, actes literaris, cinema…. per a tots els públics i també amb esdeveniments de referència nacional com el MOT, Sismògraf, Cornamusam o Lluèrnia.
 • Ampliar el programa d’ajuts a la inversió dels ateneus històrics a totes les entitats i clubs esportius amb seu pròpia, especialment en mesures d’estalvi energètic.
 • Suport a la publicació d’aproximadament una quinzena de títols anuals, escrits per autors/res locals, i realització de dos nous documentals cada any sobre la història de la ciutat.
 • Consolidar i millorar un model de cultura per a tothom, de qualitat, amb una programació estable al llarg de tot l’any, i en cooperació amb les entitats de la ciutat i altres institucions.
 • Apropar la cultura a la ciutadania amb propostes vinculades a les lletres i el pensament per tal d’estimular la refleció, el pensament crític, el coneixement i la creativitat.
 • Implantar un model de cultura compromès amb la llengua catalana i amb el país.
 • Incoporar les tendències culturals emergents, com l’art digital o les noves escenes, a la programació de la ciutat.
 • Promocionar els drets civils de les persones a través de la cultura, cooperant amb altres àrees de l’Ajuntament i amb les entitats de la ciutat.
Festes
 • Reconeixement de la importància de les Festes del Tura com a punt de trobada d’una comunitat que afirma la seva existència com a col·lectiu a partir d’uns referents simbòlics compartits.
 • Preservació del model actual de Festes del Tura basat en la gratuïtat, la diversitat d’actes, la participació del teixit associatiu de la ciutat i la seva ubicació al centre de la ciutat.
 • Identificació de Faràndula com l’element principal de les Festes del Tura.
 • Reducció de la despesa energètica i la petjada ecològica a les Festes del Tura.
 • Realització de campanyes de comunicació que fomentin les festes de qualitat, lliures de masclisme, racisme i de violències.
 • Preservació i suport de les celebracions de festes dels barris de la ciutat.
 • Promoció d’una millor oferta d’oci diürn i nocturn de qualitat, variat i inclusiu, juntament amb els professionals del sector.
 • Consolidació de la festivitat de Corpus com un esdeveniment important i dinamitzador de la ciutat.
 • Impuls a noves activitats d’oci nocturn en la línia de la Nit de Nadal, la Nit de Cap d’Any, el Carnaval o les Festes del Tura.
 • Promoció i suport a les associacions i entitats de la ciutat per a la organització d’esdeveniments lúdics i festius.
Esports
 • Mantenir l’oferta del programa d’activitats dirigides de baixa, mitjana i alta intensitat del projecte Belluga’t (projecte d’activitats dirigides per a totes les edats).
 • Conservació i millora dels circuits saludables de la nostra Ciutat i la seva senyalització.
 • Promoció de les seccions sèniors (veterans) dels clubs esportius de la ciutat.
 • Col·laborar amb el Consell Esportiu de la Garrotxa en l’organització d’esdeveniments que ajudin a promoure la pràctica esportiva a la nostra comarca.
 • Revisió i millora dels programes d’activitat física adreçats a les escoles i instituts de la nostra ciutat conjuntament amb el grup de treball de mestres. (Escacs a l’escola, cursets de natació, poliesport…)
 • Col·laborar amb els serveis del Departament de Salut perquè els metges i metgesses puguin receptar, si ho consideren oportú, la prescripció social d’activitats esportives organitzades per l’Àrea d’Esports.
 • Organització de jornades esportives trimestrals que fomentin el reconeixement dels valors inclusius de l’esport.
 • Impuls de polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit esportiu.
 • Augment del nombre d’infants que participen al “trampolí” i  que s’acaben consolidant com a esportistes federats dels clubs de la ciutat.
 • Increment de la dotació econòmica de les subvencions de suport a les entitats esportives.
 • Col·laborar en l’organització d’esdeveniments esportius organitzats pels clubs i les entitats esportives.
 • Consolidar la línia d’ajuts econòmics als esportistes federats les famílies dels quals no poden assumir el pagament de les quotes esportives.
 • Consolidar la línia d’ajuts per als esportistes d’elit locals de diversos esports individuals.
 • Actualització del programa de gestió, manteniment i conservació dels parcs de salut.
 • Creació d’un acte de reconeixement al mèrit esportiu adreçat als esportistes locals (o comarcals).
 • Construcció i obertura durant el 2025 de la piscina municipal climatitzada a les actuals instal·lacions aquàtiques de l’Avinguda Sant Jordi
 • Ampliació del parc de cal·listènia del Parc de les Mores.
 • Construcció d’un espai de vestidors i magatzem a l’Skate Park.
 • Redacció del programa d’inversions per a la renovació i conservació de les instal·lacions esportives.
 • Redacció d’un projecte integral de millora a l’Estadi Municipal d’Olot executable per fases.
 • Execució del projecte del Parc Ciclista per a la formació del ciclisme infantil i juvenil en un espai segur.
 • Condicionament d’un espai destinat de manera exclusiva a la pràctica de la gimnàstica artística i redacció del projecte del nou pavelló.
 • Redacció del projecte de l’illa energètica de la zona esportiva del Pla de Llacs.
 • Renovació del parquet del pavelló de la Pollancreda (poliesportiu).
 • Elaboració del pla de manteniment i conservació dels parcs de salut de la nostra ciutat.
 • Actualització del MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals)
 • Bonificació del 100% del cost de les instal·lacions esportives municipal als clubs esportius de la ciutat.
 • Millora del paviment de la pista poliesportiva exterior dels pavellons.
 • Creació de més espais d’oficines destinats als clubs esportius de la ciutat.
 • Renovació dels vestidors del camp de Futbol de Sant Roc.
 • Ampliació dels vestidors del camp de Futbol del Pic del Bac i dels Camps de Futbol del Morrot.
 • Construcció d’un Parc de Pumptrack.
 • Impermeabilització i reparació de les cobertes dels pavellons municipals.
 •  Organització d’esdeveniments esportius nacionals i internacionals a la nostra ciutat.
 • Disseny d’una campanya de promoció de les instal·lacions esportives municipals adreçada a clubs i federacions esportives.
 • Elaboració d’una agenda que unifiqui l’activitat esportiva de la nostra ciutat.
Medi Ambient
 • Col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i SIGMA per impulsar la construcció de l’EDAR de l’Alt Fluvià.
 • Col·laboració amb els altres agents del territori pel desplegament dels Plans de Promoció de la Salut.
 • Reducció de les bosses  i els envasos de plàstic als diferents espais de consum de la ciutat.
 • Redacció del pla de control i seguiment de la qualitat de l’aire.
 • Control sobre la població d’animals de companyia i augment del nombre d’animals cen-sats.
 • Col·laborar amb el Consell Comarcal de la Garrotxa en la millora de les instal·lacions de custòdia dels animals (Can Mali) assegurant la seva ampliació i el correcte manteniment.
 • Realització de campanyes de sensibilització ciutadana per la millorar en la cura i el benestar dels animals de companyia.
 • Optimització i dimensionament correctament dels punts de recollida d’escombraries dels diferents barris de la ciutat.
 • Implementació d’un nou model de deixalleria mòbil que permeti una major i millor recollida.
 • Realització de campanyes de sensibilització ciutadana en el manteniment, la neteja i la cura de l’espai públic.
 • Col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Agència Catalana de Residus per impulsar la posada en funcionament d’un Centre de Gestió de Residus que permeti afrontar el desmantellament de l’abocador del Clot de les Mules.
 • Implementació de la nova concessió de les escombraries el 2024 per seguir augmentant la recollida selectiva i millorant la neteja viària a tots els barris de la ciutat.
 • Promoció del servei de recollida de voluminosos entre la ciutadania i enduriment de les sancions corresponents als abocaments incívics a la via pública.
 • Realització de campanyes de sensibilització entre la ciutadania per millorar els índexs de reciclatge i la qualitat d’aquest.
 • Implementació del servei de recollida d’oli vegetal domèstic a tots els barris de la ciutat.
 • Manteniment anual, juntament amb l’ACA, de les lleres dels rius, rieres i torrents del ter-me municipal.
 • Pla d’accions per reduir el consum d’aigua en episodis de sequera.
 • Conscienciació sobre el consum responsable d’aigua entre la població.
 • Decretar entorns lliures de fum els entorns dels equipaments educatius, esportius i culturals de la ciutat.
 • Actuacions de millora a la llera del riu Fluvià per convertir-lo en un espai de lleure i de relació entre els barris.
 • Desplegament progressiu de les accions recollides en el pla de millora per a una ciutat termoregulada.
 • Execució del pla integral de control de plagues per fer front a les espècies invasores (vespa asiàtica, escarabats, mosquit tigre, paneroles, cuca del boix, gavians, rosegadors, coloms, etc.)
 • Elaboració d’un pla d’acció per garantir la preservació del patrimoni natural a l’entorn dels volcans del Montsacopa i de la Garrinada i millorar la seva accessibilitat.
 • Millora dels espais verds de la ciutat dotant-los de més zones arbrades.
 • Millora i ampliació del programa anual de podes per adaptar aquestes tasques de conservació a les necessitats actuals.
 • Creació de més espais verds als diversos barris de la ciutat prioritzant aquells que tenen una major densitat de població.
 • Conservació de les franges de protecció d’incendis de la ciutat.
 • Executar les primeres fases del projecte de renovació i millora del Parc Nou.
 • Elaboració del projecte de renovació i millora dels espais verds de la Plaça Clarà.
 • Actualització de l’estudi de seguretat de l’arbrat monumental de la nostra ciutat en el marc del Pla d’Espais Verds d’Olot.
 • Ampliació del programa de seguiment i gestió dels horts municipals en el marc del Pla d’Espais Verds d’Olot.
 • Creació d’una nova zona d’horts Municipals al barri de Sant Miquel.
 • Millora d’espais Naturals (com per exemple l’ampliació dels Aiguamolls de la Moixina) i augment de l’arbrat en els carrers i parcs de la ciutat per mitigar els efectes del canvi climàtic.
Transició Energètica
 • Mantenir com a prioritats transversals de l’acció de govern els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que agrupen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.
 • Promoció de l’acció de GarrotxaDomus per reduir la demanda de consum energètic, l’eficiència energètica, incrementar les fonts d’energia renovables i assessorar la ciutadania per millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges.
 • Implementació de noves comunitats energètiques a barris i a associacions de veïns per a promoure un increment de la generació d’energia compartida.
 • Implementació de comunitats d’energia a les zones industrials de la ciutat per abaratir els costos energètics de la indústria de la ciutat.
 • Estudi i creació de noves illes energètiques a l’Illa dels Pavellons d’Esports i a Can Joanetes.
 • Increment del parc elèctric fotovoltaic municipal  en els equipaments i espais municipals.
 • Priorització de la instal·lació de sistemes de generació d’energies renovables de calor (Biomassa i Geotèrmia) als edificis educatius, culturals i esportius de la ciutat.
 • Substitució progressiva de l’enllumenat públic de la ciutat a LED fins arribar al 100% abans del 2030.
 • Instal·lació de més punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Aplicació d’una política fiscal municipal que incentivi la generació d’energies renovables, la construcció d’edificis de baix consum i la utilització de vehicles elèctrics.
 • Desplegament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima d’Olot (PAESC).
 • Realització de campanyes de sensibilització i assessorament per a promoure accions d’estalvi energètic encarades a la ciutadania i les empreses d’Olot.
 • Treballar per a la creació d’un nou “disctrict heating” basat en la geotèrmia que generi energia assequible a la ciutat.
 • Creació d’una planta de metanització per a l’obtenció de gas a partir de la matèria orgànica de la recollida selectiva, dels fangs de depuradora i de residus de les indústries alimentàries.
Innovació i Tecnologia
 • Desplegament de la fibra òptica a la totalitat del municipi i a la comarca (tant de particulars com empreses).
 • Adaptació de la xarxa de telefonia mòbil per adaptar-la perquè es pugui fer el desplegament del 5G a la nostra ciutat.
 • Estudiar possibles aplicacions i conseqüències de la Intel·ligència Artificial prioritzant sempre la protecció de les dades i la seva utilització amb valors ètics.
 • Desenvolupament d’un nou programa per a millorar el procés d’inscripcions de les Escoles Bressol, Escola Municipal d’Expressió i de l’Estiu Riu.
 • Renovació i ampliació de la xarxa de càmeres de vigilància i de control de trànsit en llocs clau de l’espai públic i edificis municipals.
 • Simplificació dels tràmits i relacions entre l’Ajuntament i la ciutadania.
 • Treballar per reduir la bretxa digital entre les persones que tenen dificultats per connectar-se o utilitzar la tramitació electrònica.
 • Implementar una xarxa de sensorització i IoT (Internet de les coses) que permeti optimitzar consums, manteniments, reparacions i prioritzar inversions, dels elements a la via pública i equipaments municipals.
Mobilitat
 • Aplicació del Pla de Foment de la Mobilitat amb Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal creat a partir del procés participatiu de l’Olot Pedala.
 • Increment de la xarxa de bici carrils urbans per tal de connectar la xarxa existent amb l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Piscina Municipal i el volcà Montsacopa.
 • Execució de la xarxa de carril bici interurbans que connectin Olot i els municipis veïns, Santa Pau, la Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Riudaura, i que comunicarà amb el Ripo-llès i el Pla de l’Estany.
 • Implementar una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes a diversos punts com a l’Hospital, al CAP, als pavellons, la piscina municipal o al centre ciutat.
 • Promoció coordinada amb els centres educatius i les Associacions de Famílies d’Alumnes per a promoure nous Bici Bus que apropin l’ús de la bicicleta als infants de la ciutat.
 • Realització de noves campanyes de conscienciació de l’ús de la bicicleta i consolidar pro-jectes ja actius com el Bicis Actives i la Setmana de la Mobilitat.
 • Pacificació dels entorns escolars i promoció d’un model de mobilitat segura en l’accés als centres educatius.
 • Foment del bon us dels patinets elèctrics (VMP), bicicletes elèctriques i altres tipus de vehicles de mobilitat personal d’acord amb la normativa municipal, amb la voluntat de facilitar la seva circulació tot garantint la seguretat dels vianants.
 • Restricció de l’ús de patinets elèctrics (VMP) a les zones prioritàries per a vianants del Nucli Antic.
 • Desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible d’Olot amb accions programa-des des del 2023 i fins a l’any 2027.
 • Reclamació a la Generalitat de Catalunya perquè la integració d’Olot i la Garrotxa a l’ATM de Girona evolucioni cap a un Sistema Tarifari Integrat de tot Catalunya.
 • Pressing al govern de la Generalitat per aconseguir que comencin les obres de construcció de la variant d’Olot l’any 2025.
 • Desplegament de les mesures acordades amb els veïns i les entitats veïnals de l’avinguda Sant Jordi i el carrer Portbou, per millorar la pacificació i reduir les molèsties ocasionades pel trànsit.
 • Reclamació a la Generalitat de Catalunya perquè l’execució del desdoblament de l’ample de via ferroviària entre Barcelona i Torelló, s’apliqui en l’agenda d’inversions 2030. Per així consolidar Torelló com a estació de referència d’Olot per al tren de proximitat.
 • Definició de la nova concessió del servei de Transport Públic d’Olot (TPO) de 2025 per adequar-lo a les noves necessitats i nous hàbits de mobilitat dels ciutadans dels barris. Fer-ho prioritzant criteris de sostenibilitat i tenint en compte noves modalitats com el trans-port a la demanda.
 • Potenciar l’ús de mesures tecnològiques de control de l’aparcament de superfície gratuït de durada limitada (zones de 15 i 60 minuts).
 • Implementació de noves actuacions per seguir reduint l’índex de sinistralitat.
 • Introducció de noves mesures de pacificació del trànsit per incrementar la seguretat en els desplaçaments i la qualitat ambiental.
 • Nova campanya de sensibilització pel bon ús de les places d’aparcament PMR.
 • Implementació d’un nou model d’accés rodat al Nucli Antic que redueixi l’accés de vehicles a motor a les franges horàries de més afluència comercial. Posant el vianant al centre i apostant pel comerç de qualitat que caracteritza el centre de la ciutat.
Urbanisme
 • Desenvolupament dels sectors no urbanitzats de la ciutat que són generadors de sòl disponible per a la construcció d’habitatge i que alhora faci d’ Olot una ciutat més compacte i sostenible.
 • Desenvolupar espacialment aquelles figures urbanístiques que tenen una major capacitat per a la generació de sòl per a habitatge protegit.
 • Impuls a la rehabilitació d’habitatges fonamentada en la col·laboració públic-privada.
 • Ampliació i millora de la connectivitat de l’espai públic, generant espais de transició entre el sol urbà i els espais naturals.
 • Generació de nous espais en planta baixa adaptats a diversitat d’empreses de serveis que es vulguin establir al Nucli Antic.
 • Desenvolupament de les àrees d’oportunitat identificades, prioritzant l’Illa del Carme (eix Campdenmàs, pati del Carme i can Sacrest), les Illes d’habitatge compreses entre el c. dels Sastres, c. Nou de Sant Antoni, c. major i c. de la Verge del Portal, l’Illa d’ habitatges Mont Carmel 4,6 i Plaça del Carme 4 i el Passeig de la Muralla.
 • Finalitzar la reforma de totes les places del Nucli Antic.
 • Reforma de l’illa de les Mates com a espai central del barri de les Tries i referent de tota la ciutat.
 • Reurbanització i regeneració del carrer de Sant Miquel, connectant la Plaça Palau fins al Molí d’en Climent pel costat del riu.
 • Promoure la conservació i neteja de solars buits privats. Incrementar les sancions en cas que no es compleixi amb la normativa.
 • Projecte de reurbanització integral (voreres, enllumenat, pavimentat, via ciclista, clave-gueram, aigua) de l’avinguda de Santa Coloma.
 • Projecte de reurbanització integral de l’avinguda de Girona (voreres, enllumenat, pavi-mentat, via ciclista, clavegueram, aigua) i desenvolupament urbanístic del carrer de Sant Miquel.
 • Renovació de la xarxa de clavegueram dels sectors crítics de la ciutat.
 • Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels trams de més antiguitat.
 • Implementació d’un nou sistema de captació i de potabilització d’aigua per garantir el subministrament d’aigua potable en tot moment.
 • Utilització d’aigua regenerada en els sistemes de reg públic i de neteja viària de la ciutat.
 • Implementació de sistemes de monitoreig en temps real per detectar possibles incidènci-es  en la xarxa d’abastament d’aigua i actuar de manera ràpida.
 • Adequació de les figures de planejament urbanístic al Reglament del Domini Públic Hidràulic.
 • Modificació ordenances de l’edificació per promoure places d’aparcament per a bicicletes en els edificis plurifamiliars.
 • Adaptació del planejament urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de generació d’energies renovables, tant en sòl urbà com en sòl no urbà.
 • Millora de la mobilitat activa (a peu, amb bicicleta i amb transport públic) de la ciutat amb els municipis veïns de Les Preses, la Vall de Bianya i Sant Joan les Fonts (La Canya).
 • Incorporació de criteris de sostenibilitat en la construcció de nous edificis, promovent l’ús d’energies renovables i la millora de l’eficiència energètica.
 • Redacció del Pla de retirada de l’amiant a la ciutat, prioritzant la seva eliminació en els entorns escolars.

UN GOVERN OBERT

Compromisos i valors

Aquest Programa inclou una manera de fer que està alineada amb les particulars característiques que a nivell global determinen el moment actual i amb les necessitats que es desprenen de la maduresa que la ciutat té a hores d’ara per contribuir activament en la seva definició futura.

Aquesta manera de fer es concreta en els següents compromisos i valors que adquirim des de l’equip de Junts:

 

COMPTANT AMB TOTHOM   

Promovent actuacions que integrin la ciutadania i la diversitat d’agents socials en la presa de decisions sobre el futur de la Ciutat i cercant activament el consens.

 

TRANSPARÈNCIA        

Facilitant l’accés a la informació de l’Ajuntament i fent que estigui disponible de manera oportuna per a la ciutadania.

 

RESPONSABILITAT     

Servint a la ciutadania d’Olot valorant, orientant i administrant els recursos amb responsabilitat.

 

AMB RESULTATS

Orientats a l’obtenció de resultats que millorin el benestar de la ciutadania definits en el Pla de Govern de Ciutat.

PREPARATS PEL FUTUR

Un equip preparat i compromès

Un equip que reuneix progrés i coneixement. Així és l’equip de Junts per Catalunya a Olot que encapçala en Pep Berga per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

L’equip incorpora una mirada generacional molt àmplia. En tots el casos, comparteixen la seva contribució al teixit associatiu i les ganes de seguir treballant per la ciutat. Els integrants més grans de l’equip acumulen una trajectòria al capdavant o bé col·laborant amb entitats a les que els més joves ja s’hi ha començat a introduir. Dos dels representants de l’equip han rebut les Ales a la Cultura, el guardó que reconeix la tasca feta a la ciutat en l’àmbit cultural.

Aquest és l’equip de Junts per Catalunya a Olot per aquest 28 de maig:

 1. Pep Berga
 2. Estanis Vayreda
 3. Gemma Canalias
 4. Agustí Arbós
 5. Imma Muñoz
 6. Aniol Sellabona
 7. Neus Domènech
 8. Jordi Güell
 9. Vanessa Catalan
 10. Adriana Francés
 11. Lluc Charles
 12. Marta Ferrés
 13. Laura Pujolar
 14. Marc Romero
 15. Dolors Tejero
 16. Josep M. Coma
 17. Tura Cos
 18. Josep M. Fabregó
 19. Anna M. Vila
 20. Jordi Sellas
 21. Marta Puig